Εγγύηση ποιότητας της Walmark

Η Walmark, a.s. πληρεί τις προϋποθέσεις για την παρασκευή και διακίνηση φαρμακευτικών προιόντων

Από το 1992, η Walmark ασχολείται με την πώληση και παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, φυτικών προιόντων, και από το 2004, και φαρμάκων.

Η Walmark, a.s. πληρεί τις προυποθέσεις της νομοθεσίας Act on Pharmaceuticals και του GMP Decree για την παρασκευή και διάθεση φαρμάκων στην Τσεχία και διαθέτει ένα εδραιωμένο σύστημα Good Manufacturing Practice (GMP). Το Good Manufacturing Practice είναι μια συλλογή κανόνων που είναι δεσμευτικοί για τους παρασκευαστές φαρμακευτικών προιόντων. Κάτω από αυτούς τους κανόνες, ο παρασκευαστής φαρμακευτικών προιόντων πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη παραγωγική διαδικασία και όλες τις συναφείς διαδικασίες που να εγγυώνται την παρασκευή υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμακευτικών προιόντων. Από το 2003, η Walmark a.s. κατέχει άδεια παρασκευής φαρμακευτικών προιόντων.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη Walmark, a.s.

Η παραγωγική διαδικασία στην Walmark βρίσκεται σε συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις επιμέρους κατηγορίες των προιόντων που παρασκευάζονται, συγκεκριμένα με το Act on Foodstuffs, Act on Pharmaceuticals και άλλες σχετικές νομοθεσίες του Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Γεωργίας. Τα προιόντα προς διάθεση είναι καταλλήλα εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας της Τσεχίας (MZd) και το Κρατικό Ινστιτούτο Ελέγχου Φαρμάκων (SÚKL). Η εταιρεία ελέγχεται από την αρμόδιες κρατικές αρχές, π.χ. Έλεγχος Γεωργίας και Τροφίμων της Τσεχίας (ČZPI) και Κρατικό Ινστιτούτο Ελέγχου Φαρμάκων (SÚKL).

Good Manufacturing Practice (GMP)

Η Καλή Παρασκευαστική Πρακτική GMP είναι ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων που είναι αυστηρότερες των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την παραγωγή τροφίμων. Η Καλή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP) απαιτείται από τη νομοθεσία για την παραγωγή φαρμακευτικών προιόντων, οι προτεινόμενες διαδικασίες GMP βρίσκουν εφαρμογή στο Τμήμα Φαρμακείων και στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.

Ποιοτικός Έλεγχος

Ο Ποιοτικός Έλεγχος επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της ροής υλικών (κατεργασία) και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εισερχόμενων πρώτων υλών, συνεχείς και κατα την διάρκεια της παρασκευαστικής διαδικασίας ελέγχους των ενδιάμεσων προιόντων, συνεχείς και τελικούς ελέγχους των προιόντων. Αν οποιοδήποτε υλικό δεν πληρεί τις ποιοτικές απαιτήσεις, δεν απελευθερώνεται προς κατεργασία ή διανομή. Οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης ελέγχονται τακτικά.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια ομάδα συστηματικών δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν την παραγωγή ποιοτικών προιόντων. Περιλαμβάνει τον ορισμό ποιοτικών απαιτήσεων για όλες τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προιόντα, απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις, τα οικοδομήματα παραγωγής και αποθήκευσης, τον καθορισμό των διαδικασιών παρασκευής και ελέγχου, την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την διεξαγωγή ερευνών για ισχυρισμούς και αποκλίσεις που βρίσκονται. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου εξετάζει μεμονωμένες διαδικασίες και την λειτουργικότητα ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Οι εσωτερικοί έλεγχοι στοχεύουν στην συμμόρφωση με όλες τις διαδικασίες, οδηγίες, πρακτικά και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά, τον έλεγχο, την παραγωγή και την αποθήκευση. Η Walmark χρησιμοποιεί επίσης τακτικούς ελέγχους ποιότητας από ανεξάρτητους συνεργάτες, π.χ. μια φημισμένη εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή και βελτίωση του συστήματος GMP, συμβουλεύοντας και διενεργώντας ελέγχους ποιότητας με στόχευση στις απαιτήσεις GMP.

Σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής, η εταιρία εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε εναρμόνιση με το Σύστημα HACCP που απαιτείται για την παραγωγή τροφίμων. Το σύστημα αυτό αναλύει τους κινδύνους στην παραγωγική διαδικασία, τα κρίσιμα σημεία και τις διαδικασίες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των προιόντων και καθορίζει διορθωτικά μέτρα για εναρμόνιση των προιόντων με τις προδιαγραφές ασφάλειας για την υγεία.

|
Το τρέχον τηλεοπτικό σποτ
για το Prostenal


Το τρέχον τηλεοπτικό σποτ για το Prostenal
PERFECT COMPLEX GMP

© 2022 Walmark

Walmark